Privacy – & Cookie policy


Deze privacy policy is van toepassing op de website van Kristien Thoelen met als webadres www.kristienthoelen.be.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is dit in sommige vallen wel noodzakelijk.

De persoonlijke gegevens kunnen door de klant/cursist worden aangebracht in het kader van de nieuwsbrief, aankoop(voorwaarden), het verwerken van de (elektronische) aankopen incl betalingstransacties evenals de verzending ervan en in het kader van (de bijhorende noodzakelijke) communicatie. Dit gedurende de daartoe voorziene wettelijke periodes. Daarnaast verzamelt de site anonieme (statistische) gegevens om de website te kunnen optimaliseren.

Algemene bepalingen

1. De verwerkingsverantwoordelijke in termen van de privacywetgeving/GDPR- wetgeving is Kristien Thoelen.

2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: kristien@kristienthoelen.be of via sociale media facebook en instagram @thoelenkristien

3. Persoonlijke gegevens is elke informatie dat gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonlijke gegevens

1. Kristien Thoelen verwerkt persoonlijke gegevens die door de klant/cursist worden gegeven in het kader van de verkoopovereenkomst, voor de afhandeling van een elektronische bestelling geplaatst in de webshop en/of het inschrijven voor deelname aan een cursus/contactonderwijs;

2. Kristien Thoelen verwerkt persoonlijke gegevens die door de klant/cursist worden gegeven in het kader van inschrijving voor de nieuwsbrief en/of deelname aan sociale media waarmee de cursist/klant gerelateerd is aan Kristien Thoelen, dan wel een account aanmaakt op de website en/of reageert/commentaar post op de website.

3.Kristien Thoelen verwerkt enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst zoals, maar niet limitatief: naam, voornaam, leveringsadresadres, facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele opmerkingen, item en kenmerken van de aankoop (vb. hoeveelheid, prijs), betaalgegevens/bankgegevens, verzendmethode, …

4. Kristien Thoelen verwerkt de persoonlijke gegevens voor verkoop-,verzend- en boekhoudkundige doeleinden evenals voor (de noodzakelijke) communicatie voortvloeiende uit de (eventuele) verkoopovereenkomst.

5.Gegevens kunnen ook worden verwerkt indien de potentiële klant contact opneemt met Kristien Thoelen, hetzij via e-mail, hetzij via sociale media of deelneemt aan een (tevredenheids)enquête.

Kristien Thoelen kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

De gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijk vastgelegde termijnen op servers in de EU. De persoonlijke gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en niet zonder toestemming worden overgemaakt aan derden landen. Kristien Thoelen behoudt evenwel het recht, om onder andere ingeval van het nakomen van haar wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te delen met de daartoe bevoegde instanties zoals (politionele) overheden, boekhoudkantoor, advocatenkantoor, incassobureaus, …

Doel van dataverwerking

Kristien Thoelen verwerkt de persoonsgegevens van de klant i.k.v. volgende wettelijke noodzakelijke en/of op gerechtvaardigd belang gebaseerde doeleinden:

1. Registratie op de website;

2. Voor het afhandelen van een geplaatste bestelling zoals aangemaakt door de klant;

3. Om te voldoen aan wetgeving en regelgeving gerelateerd aan een contractuele band tussen koper en verkoper. Daarnaast zijn persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel om het koopcontract te kunnen afsluiten en naleven.

4. Te kunnen voldoen aan communicatie tussen klant en Kristien Thoelen i.k.v. (potentiële) aankoop, vragen, samenwerking, etc.

5.Inschrijving voor de nieuwsbrief, connectie via sociale media en plaatsen van commentaar op de website gebeurt op basis van toestemming van de klant.

Duur van data opslag

1. Kristien Thoelen bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder ook boekhoudkundige verplichtingen, evenals gedurende de periode dat een mogelijk geschil kan rijzen tussen contractpartijen. Dit laatste betreft doorgaans 5 jaar na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, zijnde de dag volgend op deze waarbij het herroepingsrecht is vervallen;

2. Indien de bewaartijd is verstreken zal de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwijderen. Kristien Thoelen behoudt zich het recht deze langer te bewaren indien tussen partijen een geschil is gerezen.

3.Inschrijven voor de nieuwsbrief is gebaseerd op toestemming. Onderaan iedere mail is er steeds de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Er zullen dan, behoudens technische onvolkomenheden in het systeem, niet langer mails worden verzonden en de gegevens van betrokkene inzake de nieuwsbrief worden verwijderd.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken zijn subverwerkers. De dienstverlening van deze derden is noodzakelijk voor een succesvolle afhandeling van de verkoopovereenkomst tussen beide partijen.

De subverwerkers zijn:

WordPress (e-shop systeem); Postorderbedrijf (BPost, PostNL,DHL,…); Gmail; (eventueel) boekhoudkantoor, advocatenkantoor, incassobureau; Bankinstelling/afhandeling betalingstransactie (vb. Paypal); Listmonk en serverleverancier met serverlocatie binnen de EU.

Kristien Thoelen zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor werd gegeven of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Kristien Thoelen wenst te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Kristien Thoelen. In bepaalde gevallen is er de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties vb. i.k.v. een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Bovendien kan Kristien Thoelen beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van de diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, … Kristien Thoelen zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet ter bescherming van persoonsgegevens.

Rechtenuitoefening

In overeenstemming met de GDPR, heeft de klant in het kader van zijn privacy de volgende rechten: 1. Recht van toegang tot diens persoonsgegevens; 2. Recht op verbetering van de persoonsgegevens; 3. Recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen (voor zoverre de retentieperiode nog niet is verstreken) 4. Recht op bezwaar tegen verwerking van de persoonsgegevens; 5. Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; 6. Recht om eerder gegeven toestemming terug in te trekken; 7. Recht om indien er niet afdoende tegemoet wordt gekomen aan de rechten klacht neer te leggen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail met een duidelijk omschreven en ondertekend verzoek te richten aan kristien@kristienthoelen.be mits bewijs van identiteit (kopie ID-kaart).

Beveiliging van de persoonsgegevens

Kristien Thoelen beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te beveiligen. Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van de Wet inzake gegevensbescherming.

Indien de website gebruik maakt van een registratie waarbij u een account aanmaakt zal dit middels een login en wachtwoord beveiligd worden. We adviseren u om te kiezen voor een zo sterk mogelijk wachtwoord, geen gebruik te maken van automatische opslagmogelijkheden (door uw browser) en uw wachtwoord niet te delen.

Minderjarigen en het gebruik van de website

Kristien Thoelen acht de privacybescherming van minderjarigen erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. De onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken (vb. voor de nieuwsbrief), hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen. Kristien Thoelen adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders de privacy policy vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Het recht wordt behouden om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch Kristien Thoelen kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien zij niet kan weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Kristien Thoelen acht de verwerking van persoonsgegevens en privacy erg belangrijk. In dit opzicht kiest zij er dan ook bewust voor om enkel minimale, noodzakelijke cookies te hanteren. Dit om de website correct weer te kunnen geven en de noodzakelijke functionaliteiten (vb. shop) te kunnen ondersteunen. Ze tracht daarbij de verwerking van het minimale aan persoonsgegevens voorop te stellen. In dit kader wordt er ook gebruik gemaakt van GoatCounter in plaats van Google Analytics. Op deze manier wordt in het kader van statistische gegevens een volledige anonieme verwerking gegarandeerd. Met dezelfde reden wordt er voorzien dat ingesloten videofragmenten (vb. youtube) van cookies worden geweerd.

Omwille van dezelfde reden werd er overgeschakeld van Mailchimp naar Listmonk voor het verzenden van Lichtpuntjes. Mailchimp kon niet langer garanties bieden conform de Europese regelgeving inzake privacy enerzijds en anderzijds werd er gekozen voor nog betere privacy-vriendelijke instellingen (zoals vb. geen tracking van ontvangers e.d.). De hosting gebeurt daarenboven binnen de EU. Wanneer er nieuwe applicaties worden gehanteerd zal Kristien Thoelen dit steeds trachten te bekijken in het licht van de privacy en afwegen vanuit het standpunt van de bezoeker.

Daarnaast zijn er sociale media knoppen voorzien. Deze geven de optie om bepaalde content te delen met het netwerk van de gebruiker. Deze weergegeven iconen vormen enkel een link naar de aanbieder van de betreffende sociale media (vb. Facebook, Instagram). Deze derde partijen kunnen vervolgens cookies plaatsen. Voor eventuele cookies geplaatst door derde partijen verwijst Kristien Thoelen u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Let op: Kristien Thoelen kan geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Links met andere websites of applicaties

Deze website bevat links naar sites van partners. Kristien Thoelen kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven conform de vigerende wetgeving en dit ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. Er wordt aan gebruikers aangeraden dit dus zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Slotbepalingen

1. Door het plaatsen van een bestelling, inschrijving voor de nieuwsbrief, commentaren op de site of sociale media dan wel andere interactie met Kristien Thoelen waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld bevestigt de klant geïnformeerd te zijn over alle bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en worden deze geacht te zijn aanvaard;

2. Kristien Thoelen behoudt zich het recht deze privacy policy te allen tijde te herzien, een geüpdatete versie zal op deze website worden gepubliceerd.

Laatste versie d.d. 06/01/2022 (wijziging inzake gebruik van mailchimp: aanpassing naar privacy vriendelijkere variant).