Gebruiksvoorwaarden website

1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.kristienthoelen.be. Deze opsomming is niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe elektronische toepassingen behorende tot Kristien Thoelen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden.

2. Informatie-weergave

Alle gegevens worden door Kristien Thoelen met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Kristien Thoelen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade ingevolge de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, in nieuwsbrieven en/of social media.

3. Intellectuele rechten

​De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, blogartikels, de ontwerpen, foto's, aangeboden cursussen en hun inhoud, freebies (gratis producten), bibliotheek, etc horen toe aan Kristien Thoelen en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kristien Thoelen verboden.

4. Gedrag van de gebruiker​

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een "goede huisvader", volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving. Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden. De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, "junk mail", spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden. Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma's te verzenden of te uploaden. De gebruiker zal ook geen gebruik maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining" of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

5. Plichten van Kristien Thoelen t.a.v. de website en andere elektronische aanhorigheden

Kristien Thoelen stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de website en andere elektronische aanhorigheden aan haar dienstverlening (vb. digitaal platform E-course) te garanderen. Dit betreft echter uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website en andere elektronische aanhorigheden zijn in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Kristien Thoelen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website en andere elektronische aanhorigheden of enige beperking in gebruik, etc. Kristien Thoelen kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren. Kristien Thoelen tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Kristien Thoelen is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website van Kristien Thoelen wordt aangevallen door derden.

6. Sociale media en andere links​

Op de website zijn links naar sociale media opgenomen. Bij het gebruik van deze website dienen eveneens de voorwaarden van de social media website nageleefd te worden. Het zijn interactieve sites, Kristien Thoelen heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Dezelfde bepaling is van toepassing op links naar andere websites of pagina's van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kristien Thoelen verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Kristien Thoelen verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

7. Wijzigingen​

Kristien Thoelen reserveert het recht om deze gebruiksverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. 9 oktober 2020.

8. Toepasselijk recht​

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

9. Contact​

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen via de contactgegevens op de website.